Παλαιά αιγυπτιώτικη παράδοση ήταν κατά τις χριστουγεννιάτικες ημέρες να διοργανώνονται εκδηλώσεις υπό τον τίτλο ¨Δένδρο των Χριστουγέννων¨ σε σωματεία και σχολεία, κυρίως για λόγους φιλανθρωπικούς, μα και απλά για τη χαρά των εορτών.

Ας μεταφερθούμε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια περί τον έναν αιώνα πίσω στο χρόνο και μέσω άρθρων της εφημερίδας ¨Ταχυδρόμος¨ ας δούμε πως περιγραφόντουσαν τούτες οι εορταστικές εκδηλώσεις :

Το Χριστουγεννιάτικο Δένδρο του ¨Αισχύλου-Αρίωνος¨          

       ¨Κολοσσιαία προμηνύεται η επιτυχία της εορτής του Δένδρου. […] Δύο Φιλαρμονικαί, ψάρεμα με μεγάλας εκπλήξεις, μέγα λαχείον με αριθμούς κερδίζοντας όλους εκλεκτά αντικείμενα, αγορασθέντα επίτηδες εν Γερμανία. Διάφορα παιγνίδια και ο διάκοσμος του Κήπου Ρωζέττης πρωτοφανής εις πλούτον και μεγαλοπρέπειαν, χάρις εις το δαιμόνιον γνωστού δια τα καλλιτεχνικά του γούστα μέλους της Επιτροπής και μαζί με όλα αυτά η συναίσθησις ότι αι εισπράξεις της ωραίας αυτής εορτής θα διατεθούν υπέρ των ευγενών σκοπών, τους οποίους επιδιώκει το φιλανθρωπικόν τούτο Σωματείον […]. Η Ένωσις θέτει εις πώλησιν τα εν τη αιθούση θεωρεία αντί γ.δ. 120 […]¨.

Η Εορτή του Δένδρου των Χριστουγέννων εις το Σκαίτιγκ

          ¨Όσοι έρριψαν έστω και εν βλέμμα προχθές και χθες εις το Σκαίτιγκ, όπου εδίδετο η ετήσια εορτή του Δένδρου των Χριστουγέννων της Ενώσεως ¨Αισχύλου-Αρίωνος¨, θα επείσθησαν ότι η ελληνική παροικία, αδιακρίτως κομματικής αποχρώσεως, αναγνωρίζει τον εξόχως ευεργετικόν σκοπόν τον οποίον επιδιώκει το μέγα τούτο σωματείον και συνεπώς την ανάγκην της υλικής υποστηρίξεως των εκάστοτε εορτών του. Εφέτος μάλιστα η εορτή του Δένδρου υπερέβη από πάσης απόψεως όλας τας προηγουμένας και τας υπερέβη παρ΄ όλην την γενικήν οικονομικήν καχεξίαν. Η παροικία προσήλθε πράγματι κατά κύματα εις το Σκαίτιγκ τόσω το Σάββατον, όταν ήρχιζεν η εροτή, όσω και χθες, τελευταίαν της ημέραν.

Το Σάββατον ο κόσμος κατέκλυζε το Σκαίτιγκ από της 4ης απογευματινής, μετά μίαν δε ώραν το πλήθος κυριολεκτικώς συνωθείτο εκεί. Εκ των επισήμων διεκίνοντο η Α.Ε. ο Διοικητής Χεδάγια πασάς, ο Διευθύνων το Γεν. Προξενείον κ. Λεωτσάκος μετά του υποπροξένου κ. Συνδίκα, η Α.Σ. ο  Μητροπολίτης Τριπόλεως αντιπροσωπεύων τον Πατριάρχην, απουσιάζοντα εν Καΐρω, και άλλοι τινές.

Ότι πρέπει ομολογουμένως να εξαρθή είναι η υπέροχος διακόσμησις του Σκαίτιγκ, εποιήσασα, μετά της όλης διοργανώσεως της εορτής, εξαιρετικήν εντύπωσιν. Δι΄ αμφότερα ειργάζετο από ημερών ακαταπονήτως το διοικητικόν συμβούλιον της Ενώσεως, το οποίον και συγχαίρομεν εγκαρδίως. Θα μας επιτραπή όμως, προκειμένου ειδικώς δια την διακόσμησιν, να συγχαρώμεν ιδιαιτέρως τον άφθαστον κ. Ανδρ. Παλαιολόγον, Γεν. Γραμματέα της Ενώσεως, τον θερμότατον… Άις Κριμ.

Πολύ ήρεσεν εφέτος το παγνίδι του Ψαρεύματος με το καλλιτεχνικώτατον σπήλαιον και τις χαριτωμένες ψαροπούλες. Ήτο κάτι το φαντασμαγορικόν. Επίσης, εκλεκτότατα υπήρξαν την φοράν αυτήν και τα διάφορα αντικείμενα. Οι δέκα χιλιάδες λαχνοί εξηντλήθησαν σχεδόν όλοι την πρώτην ημέραν.

Η εορτή διεξήγετο υπό τους ήχους δύο φιλαρμονικών, της Ελληνικής Φιλαρμονικής και της μπάντας του ¨Παρνασσού¨, αίτινες εξετέλουν, εναλλάξ, τα εκλεκτότερα τεμάχια του ρεπερτορίου των.

Και κατά τας δύο ημέρας η εορτή παρετάθη μέχρι πρωΐας, εν χορώ και διαπτώτω ευθυμία και φαιδρότητι, το υλικόν δε προϊόν της υπερέβη πάσαν προσδοκίαν¨.

Το Δένδρον των Χριστουγέννων του ¨Απόλλωνος¨

          ¨Και δεν ηπατήθημεν. Ύστερα από την πλήρην επιτυχίαν των τελευταίων θεατρικών, μουσικών και χορευτικών εσπερίδων τας οποίας διοργάνωσεν ο ¨Απόλλων¨, η γενική εντύπωσις είναι ότι ο εκλεκτός και τόσον αγαπητός αυτός Σύλλογος κατέλαβε την πρώτην θέσιν μεταξύ των καλώς διοργανουμένων Σωματείων. Δια τούτο και ανεμένομεν μετά πεποιθήσεως επιτυχή την εορτήν της παρελθούσης Κυριακής.

Αι μεγάλαι αίθουσαι και η ατελείωτος βεράντα μετ΄ απλότητος, αλλά περισσής καλαισθησίας διακοσμημένοι, ήσαν ανεπαρκείς να δεχθώσι τας χιλιάδας των μελών και φίλων του ¨Απόλλωνος¨ οίτινες διαρκώς προσήρχοντο ως εις προσκύνημα.

Το Δένδρον εν τω μέσω της σκηνής εστολισμένον με δώρα και πολύχρωμα φώτα και περιβεβλημένον υπό πλουσιωτάτης συλλογής χειροτεχνημάτων μεγάλης αξίας, προσφερθέντων υπό κυριών του Συλλόγου, παρουσίαζον θέαμα φαντασμαγορικόν.

Και ανάμεσα εις τα συνωστιζόμενα εκείνα πλήθη εκλεκτού κόσμου προς τα διάφορα περίπτερα της εκθέσως των δώρων και προς την λίμνην του ψαρεύματος, πρωτοτυπότατον κινητόν ταχυδρομείον εδέχετο επιστολάς, αίτινες εις ωρισμένας ώρας και θέσιν διενέμεντο μετά θαυμαστής τάξεως και ταχύτητος.

Την Ελληνικήν Φιλαρμονικήν διαρκώς χειροκροτούμενην δια τας λαμπράς εκτελέσεις της, διαδέχθη μεγάλη ορχήστρα (Τζαζ Μπαντ), υπό τους ήχους της οποίας μέγας χορός διήρκεσε μέχρι πρωΐας.

Θερμά συγχαρητήρια εις τους διοργανωτάς της λαμπράς αυτής εορτής, ως και εις τας αβράς δεσποινίδας τας λαβούσας μέρος εις την πώλησιν των λαχνών ή εις την διανομήν των δώρων, εις την ευσυνηδεισίαν των οποίων οφείλεται η επικρατήσασα τάξις ώστε να μη ακουσθή το παραμικρόν παράπονο.

Ολίγον μετά το μεσονύκτιον εγένετο η κλήρωσις του μεγάλου λαχείου χειροτεχνημάτων, του κ. Κράντα κερδίσαντος τον πρώτον αριθμόν, ένα στορ προσφερθέν υπό της δος Ιουλίας Ξανθοπούλου¨.

 

 

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: