Πρόνοιας

Πρωταρχικός ρόλος της ΕΚΚ είναι η στήριξη των αναξιοπαθούντων Ελλήνων Αιγυπτιωτών καθώς και των απόμαχων της ζωής. Εξ ορισμού η ΕΚΚ είναι φιλανθρωπικό σωματείο, βασικός λοιπόν σκοπός της είναι να βοηθά οικονομικά και ηθικά όσους έχουν την ανάγκη στήριξης, με τακτικά και έκτακτα βοηθήματα , παράλληλα να υλοποιεί αυτή την δραστηριότητα με πλήρη σεβασμό της προσωπικότητας των βοηθούμενων καθώς και διατηρώντας την εχεμύθεια που επιβάλλει ο ηθικός κανόνας που διέπει μια τέτοια πράξη. Παράλληλα η στέγαση και περιποίηση των υπερήλικων παροίκων και ειδικά αυτών που έμειναν μόνοι στην ζωή , αποτελεί ιερό καθήκον μας και για το οποίο πάντα η ΕΚΚ έδειξε την ενδεδειγμένη ευαισθησία και μέριμνα.