Με το Β΄π.π. ακόμη να μαίνεται και με την Ελλάδα υπό Γερμανική κατοχή, αλλά και με τη μάχη για τη Βόρειο Αφρική να έχει κριθεί ένα χρόνο πριν υπέρ των Συμμάχων και γενικότερα με τις γερμανικές δυνάμεις να πνέουν τα λοίσθια, η Αλεξάνδρεια αισθάνεται πλέον ασφαλής, μ΄ ένα ανομοιογενές πλήθος στρατιωτών από κάθε γωνιά της Βρετανικής Αυτοκρατορίας να συνεχίζει να γεμίζει κάθε μεσημέρι ασφυκτικά τις παραλίες της και τα βράδια τα κάθε λογής νυχτερινά κέντρα.

Μπορεί οι κανονισμοί συσκότισης να έχουν χαλαρώσει σημαντικά, όπως και η δράση της Αεράμυνας, αλλά η υπό αγγλική εντολή Αίγυπτος σίγουρα δεν σταματά να διέπεται από το ορθολογικό αγγλικό πνεύμα που θέτει κανόνες σε κάθε έκφανση της δημόσιας και κοινωνικής λειτουργίας, εκφρασμένους από τους Αιγυπτίους αξιωματούχους.

Έτσι, στις 19/6/1944 ο Διοικητής Αλεξανδρείας εξέδωσε το ακόλουθο διάταγμα σχετικά με τη λειτουργία των πλάζ της πόλεως, ένα διάταγμα που εκτός από την περί ηθών ιστορική, διατηρεί και τη σημειολογική του σημασία και γιατί όχι γοητεία :

1.     Απαγορεύεται ρητώς εις την περίμετρον της πόλεως Αλεξανδρείας η είσοδος εις τας Πλαζ πριν από τας 5 το πρωί. Απαγορεύεται επίσης να μένει κανείς εις αυτάς πλέον της μιας ώρας μετά την δύσιν του ηλίου.

2.     Απαγορεύεται εις όλας τας πλαζ :

·        Το λούεσθαι εκτός των κεκανονισμένων ωρών, δηλαδή προ της 7ης πρωϊνής ή μετά την δύσιν του ηλίου.

·        Το λούεσθαι ή πλέειν με περισουάρ ή άλλο πλοιάριον όταν η μαύρη σημαία ή η ερυθρά σημαία είναι υψωμέναι.

·        Το εκδύεται κανείς ή αποθέτει τα ενδύματα του επί της πλαζ.

·        Το να λούεται ή κυκλοφορεί χωρίς μαγιώ του λουτρού πλήρες, μονοκόμματο. Οι άνδρες ημπορούν εν τούτοις να φορούν ένα σώβρακο σφικτό, με μία ζώνη καταφανή, όχι όμως ¨σλιπ¨, όπως επίσης μπορούν να κατεβάζουν τις μπρετέλλες του μαγιώ αν αυτό έχει ζώνην καταφανή.

·        Το να χορεύουν με μαγιώ του λουτρού ή να μεταβαίνουν με την περιβολήν αυτήν εις τα Καζίνα ή τα Καφενεία της Πλαζ. Οι ιδιοκτήται των καταστημάτων τούτων υποχρεούνται να σέβονται την απαγόρευσιν ταύτην, άλλως θα υπόκεινται εις τας ιδίας κυρώσεις τας οποίας θα υφίστανται οι παραβάται.

·        Το να κατεβάζουν τα μαγιώ χαμηλότερα από τη μέση μέσα στο διαμέρισμα των ντους. Η απαγόρευσις αύτη δεν εφαρμόζεται εις τους λαβόντας το ντους των σε διαμέρισμα προορισμένον δι΄ εν μόνον άτομον.

·        Το να αφήνουν παιδιά μικρότερα των 10 ετών να λούωνται χωρίς την επίβλεψιν των γονέων των.

3.     Απαγορεύεται εις τας πλαζ :

·        Το να ρίπτουν συντρίμματα γιυαλικών, σκουπίδια ή οτιδήπτε άλλο δύναται να πληγώσει ή να ενοχλήσει τους λουομένους.

·        Το να ανεβαίνουν σε ποδήλατα.

·        Το να χρησιμοποιούν ρακέττες, να παίζουν τέννις, φουτ μπωλ, ή βόλλεϋ μπωλ εις τα συχναζόμενα υπό του κοινού μέρη.

·        Το να θέτουν σε λειτουργίαν ραδιόφωνα ή γραμμόφωνα μεταξύ της 2 και 4 απογευματινής ώρας.

·        Το να στήνουν σκηνάς παντός είδους.

·        Το να στήνουν ομβρέλλες σε απόστασιν μικροτέραν των τριών μέτρων από τας Πλατφόρμ, επί των οποίων είναι αι καμπίναι, είτε από τας καμπίνας εις τας Πλαζ αίτινες δεν έχουν Πλατφόρμ.

·        Το να ψαρεύουν ή να προσδένουν βάρκες του ψαρέματος εις τα μέρη τα προορισμένα δια τους λουομένους.

Και γενικώς το να ενοχλούν τους λουομένους ή το κοινόν με οιονδήποτε τρόπον.

4.     Απαγορεύεται το να φέρουν εις την πλαζ ζώα, όπως σκύλους, άλογα, κλπ,

5.     Απαγορεύεται η είσοδος εις τας πλαζ εις τους πλανοδίους πωλητάς, εκτός :

·        Των μικροπωλητών και των φωτογράφων των εφοδιασμένων με ειδικήν άδειαν, διδομένην υπό της Δημαρχίας και εξουσιοδοτούσαν αυτούς να εξασκούν το επάγγελμα των εις τας πλαζ.

·        Των υπαλλήλων των Καζίνων και Καφενείων των πλαζ, υπό τον όρον πάντως να φέρουν την άδειαν την οποίαν η Δημαρχία παραδίδει προς τούτο εις τους ιδιοκτήτας των εν λόγω καταστημάτων εις τα οποία ανήκουν και η ενδυμασία των να είναι καθαρή.

6.     Προορίζεται αποκλειστικώς δια τας γυναίκας και τα παιδιά το διάστημα μεταξύ των 8 και 10 ωρών το πρωί κάθε ημέραν της εβδομάδος, δια να λούωνται και τούτο διαρκούσης της περιόδου μεταξύ 1ης Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

7.     Απαγορεύεται εις την περίμετρον της πόλεως Αλεξανδρείας να οικοδομούν καμπίνας οιουδήποτε είδους και εις οιανδήποτε πλαζ άνευ αδείας της Δημαρχίας ή να κατέχουν μίαν από τας καμπίνας της Δημαρχίας άνευ αδείας.

8.     Πάσα αίτησις δι΄ άδειαν πρέπει να απευθύνεται προς την Δημαρχίαν μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου εκάστου έτους και του μηνός Φεβρουαρίου του επομένου έτους.

 

Ν.ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

 

Αρέσει σε %d bloggers: