Ποιοί γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018
09/02/2018
ΚΑΙΡΟΣ: Σήμερα, για Αθήνα και Κάιρο
09/02/2018
Show all

Νεότερες αποφάσεις στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού 2018

Λάβαμε σήμερα έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Κάιρο, το οποίο έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας – Έρευνας και Θρησκευμάτων και αναφέρεται σε νεότερες αποφάσεις σχετικά με  Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και τα Επιστημονικά Πεδία Πρόσβασης για τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις Ελλήνων Εξωτερικού έτους 2018.

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:

«Γνωστοποίηση  δημοσίευσης  τροποποίησης  Υπουργικής απόφασης Ειδικών Κατηγοριών Ελλήνων εξωτερικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης» 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στις 28-12-2017 στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4632/Β’) η υπ’ αριθ. Φ.151/223489/Α5/19-12-2017 Υπουργική απόφαση Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως ισχύει (ΑΔΑ : ΨΚΘΓ4653ΠΣ-2ΟΡ).

Η ανωτέρω απόφαση αφορά στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού και τα Επιστημονικά Πεδία Πρόσβασης για τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις Ελλήνων Εξωτερικού έτους 2018 και γίνεται μετά την ψήφιση του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) προκειμένου να εναρμονιστεί το σύστημα εισαγωγής Ελλήνων του Εξωτερικού με το σύστημα εισαγωγής  υποψηφίων  ΓΕΛ.  Συγκεκριμένα,  με  τις  διατάξεις  των  παραγράφων  1  και  2  του άρθρου 74 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄), καταργήθηκε το 4ο Επιστημονικό Πεδίο με ταυτόχρονη ένταξη των Παιδαγωγικών Τμημάτων στα υπόλοιπα Επιστημονικά Πεδία τα οποία από πέντε έγιναν τέσσερα.

Οι  τροποποιήσεις  που  γίνονται  αφορούν   το  άρθρο   4   «Τρόπος  εισαγωγής  και διαδικασία επιλογής πίνακες εισαγομένων» και συγκεκριμένα στα εξής:

Καθορίζονται τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, καθώς και τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά ομάδα προσανατολισμού και επιστημονικό πεδίο, για τις Εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό.

Αποσαφηνίζεται   επίσης,   ότι   οι   υποψήφιοι   που   υπάγονται   στην   κατηγορία   3 (αποφοίτων ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό) προκειμένου να εισαχθούν:

α) στις Σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  και στις  Σχολές  της Αστυνομικής  Ακαδημίας,  θα πρέπει να επιλέξουν μία Ομάδα Προσανατολισμού από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και να εξεταστούν στα μαθήματα αυτής. Οι υποψήφιοι αυτοί, εφόσον ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις συγκεκριμένες Στρατιωτικές ή και Αστυνομικές σχολές θα πρέπει να επιλέξουν ένα ή δύο από τα Επιστημονικά Πεδία  στα  οποία  δίνει  πρόσβαση  η  Ομάδα  Προσανατολισμού  την  οποία  επέλεξαν.  Ως  εκ τούτου, η επιλογή τους για εισαγωγή στις σχολές αυτές, θα γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων των εξεταζομένων μαθημάτων βάσει και των αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας.

β) στις Σχολές, στα Τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις  των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να εξεταστούν  στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου “Νεοελληνική Γλώσσα”. Η επιλογή τους για τις ανωτέρω Σχολές θα γίνει με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογικής τους επίδοσης στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου “Νεοελληνική Γλώσσα” μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με συντελεστή δύο και μισό (2,5) και του μέσου γενικού βαθμού απόλυσης από το Λύκειο με συντελεστή δύο και μισό (2,5).

Παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να ενημερωθούν  οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: