Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος, 6ης Μαΐου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γουϊνέας κ. Γεωργίου, κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πρός συμμετοχήν αὐτοῦ εἰς τό ἐτήσιον Πατριαρχικόν προσκύνημα ἐπί τῷ Πάσχα εἰς τήν ἁγιοτόκον γῆν τῆς Ἰωνίας.

Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος.

Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί, ἀφοῦ προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ ἱ. βήματος αὐτοῦ κατά τήν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, τελεσθεῖ-σαν Θ. Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἀδιαθετούσης.

Μετά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὁ Μακαριώτατος παρεκάθησεν εἰς τό ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Συνοδικῶν καί λοιπῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, ὡς καί τῶν παρεπιδημούντων Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Μ.τ.Χ.Ε., μελῶν τῆς Ἀδελφότητος αὐτῶν «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», πραγματοποιούντων κατά τήν Κυρι-ακήν τῆς Σαμαρείτιδος τό κατ᾿ ἔτος προσκύνημά των.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρυούλων κ. Παντελεήμονος καί Γουϊνέας κ. Γεωργίου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην διά νά προεξάρχῃ τῆς πανηγύρεως ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν τῇ ὁμωνύμῳ ἐν Ἐφέσῳ παλαιᾷ Βασιλικῇ, ἔνθα καί ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μέλλει δέ, σύν Θεῷ, νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 9ης τ.μ.

Πηγή: http://www.romfea.gr

Αρέσει σε %d bloggers: